Esztergomi Aranyhegyi Óvoda

Beiratkozás a 2017/2018. nevelési évre

Három éves kortól kötelező az óvodai nevelés. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda az üresen maradt férőhelyekre felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


A Nemzeti Köznevelési Törvény lehetőséget ad rá, hogy az óvodáztatási kötelezettség alól a szülő felmentést kérjen. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

2017/2018. nevelési évre – 2017. április 24-25, 8-16 óra között lehet a gyermekeket beiratni, az óvoda vezetőjénél.


Az év közben jelentkező – pl. költözés miatt – gyermekek szülei a gyermek óvodai felvételét, átvételét év közben bármikor kérhetik.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat).
  • A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány és lakcímkártya).
  • A gyermek hatósági igazolványa (TAJ kártya).


Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, - a jogszabályban leírtak szerint - az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki óvodaköteles korba lép, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Túljelentkezés esetén a gyermekek közül felvételnél előnyt élvez az a gyermek, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. Az óvodai csoportok szervezésének szabályait a köznevelési törvény határozza meg. Az óvodavezető a felvett illetve elutasított gyermekek szüleit határozat formájában értesíti 2017. május 30-ig. A határozat tartalmazza a döntés indoklását és a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást. A szülő a határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az óvodavezetőnél, amelyet az óvodavezető 5 napon belül továbbít az önkormányzat jegyzőjének.


Az óvodai felvétellel kapcsolatban további információ kérhető az intézményvezetőtől.
E-mailben: aranyhegyiovi@gmail.com Telefonon: 06-33/413282


Barlanginé Salai Mariann

Óvodavezető